fbpx

Algemene voorwaarden Younite

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Younite s.n.c. gevestigd op de Via empoli 31, 47838 Riccione (RN), Italië, betreffende deelname aan kampen, workshops, persoonlijke coaching, seminars hierna te noemen ‘activiteiten’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Younite.

1.3 Ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen die door Younite in het kader van haar activiteiten worden ingeschakeld, is bedongen dat zij zich jegens de Opdrachtgever kunnen beroepen op deze algemene voorwaarden en eventueel overeengekomen specifieke voorwaarden.

 1. Definities

2.1 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die op basis van een met Younite gesloten overeenkomst gebruik maakt van diensten c.q. deelneemt aan activiteiten van Younite.

2.2 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van zichzelf of van een derde een overeenkomst met Younite sluit.

2.3 “Deelnamekosten”: het totaal van de door opdrachtgever aan Younite verschuldigde bedragen terzake van de met Younite gesloten overeenkomst.

2.4 “Activiteiten”: alle door Younite georganiseerde activiteiten waaronder kampen, workshops, persoonlijke coaching sessies en seminars.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Younite zijn vrijblijvend en gedaan onder het voorbehoud van het bij Younite aanwezig zijn van voldoende (ingehuurde) capaciteit.

3.2 De Opdrachtgever verklaart gerechtigd te zijn, eventueel met voorafgaande toestemming van ouder of verzorger, om de overeenkomst te sluiten.

3.3 Nadat Younite de inschrijving en het inschrijvingsgeld van de deelnemer heeft ontvangen zal er een  vragenlijst toegestuurd worden die is samengesteld door het team van Younite.

3.4 Bij de boeking wordt er vanuit gegaan dat de deelnemer kan zwemmen, fietsen, lopen en dat er ten opzicht van leeftijdsgenoten, geen significantie leerontwikkelingsachterstanden zijn, en dat er zonder aanpassingen aan de programmaonderdelen kan worden deelgenomen. Als dit niet zo is, is de deelnemer verplicht dit bij boeking op te geven. Deelnemers zijn ook verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden kan worden gedacht aan: Dyslexie, ADHD, ADD lichamelijke en geestelijke medische bijzonderheden, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meebrengt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden etc. Mocht er na het boeken van een activiteit een nieuwe bijzonderheid ontstaan, dan is de deelnemer verplicht dit aan Younite door te geven. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming of tijdens de activiteit worden gemeld en blijkt dat door deze beperking het programma niet (goed) kan worden volgehouden, dan behoudt Younite zich het recht voor om de deelnemer onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. De (ouders/verzorgers van de) deelnemer is dan verplicht ervoor te zorgen binnen 24 uur de locatie te verlaten en op eigen gelegenheid of onder begeleiding naar een ander adres te reizen waar je terecht kunt. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s) van de deelnemer. Daarnaast wordt verondersteld dat de deelnemer een toereikende aansprakelijkheidsverzekering heeft.

3.5 Zodra de inschrijving definitief is wordt de boeking door ons bevestigd. Met ieder boeking gaat de boeker akkoord met deze algemene voorwaarden. Ook wanneer de boeker woonachtig is in het buitenland, is het boeken van een activiteit bindend en wordt akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

3.6 Na afloop van het kamp wordt er een rapport via mail gestuurd.

 1. Betaling

4.1 Na ontvangst van de boekingsbevestiging online dient binnen 2 dagen een aanbetaling te worden overgemaakt. De aanbetaling bedraagt tussen de €250,- en €800,- per deelnemer. De aanbetaling kan worden overgemaakt op de bankrekening van Younite: Intesa Sanpaolo Spa – Riccione, IBAN: IT96N0306924112100000003107

4.2 Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteit dient het restant van de som (60%) in het bezit van Younite te zijn. Bij boeking binnen 4 weken voor aanvang van de activiteit moet na ontvangst van de boekingsbevestiging de totale som (100%) direct worden voldaan.

4.3 Niet tijdig betalen van de resterende som geeft Younite, na aanmaning, het recht om de geboekte activiteit te annuleren. In dat geval zijn de annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 5 van toepassing en worden de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening gebracht. Tevens wordt het reeds betaalde bedrag met de annuleringsgelden verrekend.

 1. Annulering/wijziging Opdrachtgever

5.1 Verzoeken tot wijzigingen van de data van de activiteit waarvoor deelnemer ingeschreven is, zullen alleen gehonoreerd worden indien die wijziging zonder organisatorische problemen door Younite kan worden ingepast.

5.2 De opdrachtgever heeft het recht om zijn inschrijving te annuleren binnen 14 dagen na de online boeking. Annulering dient binnen 14 dagen te zijn ontvangen schriftelijk bij e-mail nl@youniteonline.com of per post; Via empoli 31, 47838 Riccione (RN), Italië en zal door Younite worden bevestigd.

5.3 De annuleringsvoorwaarden luiden als volgt: 14 dagen na de online boeking is de opdracht definitief (zie artikel 5.2). Alsdan zal bij annulering van de boeking de aanbetaling (zijnde: tussen de €250,- en €800,- ) niet meer worden gerestitueerd. Tot drie weken voorafgaand aan het kamp hoeft het resterende factuurbedrag niet meer te worden voldaan. Vanaf 3 weken tot 1 week voorafgaand aan het kamp zal 75% van het resterende factuurbedrag in rekening worden gebracht (= 75% van de totale som – aanbetaling). Bij latere afzeggingen, het niet afmelden en/of niet komen opdagen voor of tijdens de activiteiten is de hele resterende som verschuldigd.

5.4 In de plaats stelling: als een deelnemer om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een reeds geboekte activiteit, dan kan iemand anders op de vrijgekomen plaats mee. Aan deze zogenoemde in de plaats stelling zijn, buiten de eerder genoemde wijzigingskosten, geen extra kosten verboden. De deelnemer dient zelf de persoon te regelen/zorgen in de plaats meegaat.

 1. Annulering/wijziging Younite

6.1 Minimum- maximumaantal deelnemers. Bij alle door Younite georganiseerde activiteiten is een minimum- en maximumaantal deelnemers vereist. Als bij een activiteit het bepaalde minimum- of maximumaantal deelnemers zich niet aanmeldt, dan streeft Younite ernaar dit uiterlijk 14 dagen, maar in ieder geval 7 dagen voor aanvang van de activiteit te beslissen of een activiteit wordt geannuleerd of wordt gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief. In bepaalde gevallen zal, ondanks dat het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, de activiteit toch kunnen plaatsvinden.

6.2 Indien Younite op grond van het bepaalde artikel 6.1 overgaat tot annulering van geplande activiteiten worden de reeds betaald deelnamekosten gerestitueerd.

6.3 In geval van gewichtige omstandigheden heeft Younite het recht de overeenkomst van de bepaalde activiteit te wijzigen. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan van zodanige aard dat de uitvoering van de overeenkomst door Younite niet in redelijkheid kan worden verwezenlijkt. Younite zal de deelnemer indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, binnen 48 uur een alternatief aanbod doen, tenzij de oorzaak van de wijziging de deelnemer is toe te rekenen.

 

 1. Overmacht

7.1  Als Younite door overmacht verhinderd is de voor haar uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen, is Younite gerechtigd een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien Younite daartoe overgaat, is zij jegens opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Younite onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van Younite jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van Younite in redelijkheid niet van Younite kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen en uitsluitingen, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan de activiteiten van Younite geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever/deelnemer.

8.2 Younite, medewerkers van Younite en/of door Younite ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld.

8.3 Indien en voor zover Younite al aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot € 1000,-.

8.4.a Opdrachtgever is naast deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die Younite of een derde lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van een deelnemer. Als toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden beschouwd een overtreding van de door de Younite gestelde regels) en bij deelname aan activiteiten waaronder begrepen zijn de in acht te nemen huisregels van de door Younite gehuurde locatie.

8.5 De opdrachtgever verklaart dat hijzelf of zijzelf fysiek en mentaal gezond is terwijl hij/zij aan een activiteit deelneemt. Dit geldt ook voor de deelnemer die de opdrachtgever opgeeft voor een activiteit.

8.6 De opdrachtgever vrijwaart Younite van enige verantwoordelijkheid met betrekking tot mentale en fysieke klachten tijdens en na de afsluiting van de activiteiten. De opdrachtgever verklaart met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden dat de deelnemer fysiek en mentaal gezond is. Indien er diagnoses zijn gesteld dienen die schriftelijk te worden ingediend bij Younite bij de inschrijving van de activiteiten zoals beschreven in artikel 3.3.

8.7 Opdrachtgever vrijwaart Younite en de in het kader van de activiteiten van in Younite werkzame begeleiders tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan bij of verband houdende met het door deelnemers deelnemen aan activiteiten van Younite en de door Younite ter beschikking gestelde faciliteiten.

8.8 Younite is niet aansprakelijk voor al dan niet aan de medewerkers van Younite in bewaring gegeven goederen.

 1. Instructies

9.1 Een deelnemer dient de door of vanwege Younite gegeven instructies of gestelde regels op te volgen.

9.2 Indien een deelnemer instructies of regels (bijv mbt drugs, alcohol en telefoon gebruik) naast zich neerlegt en daardoor een zodanige hinder of overlast veroorzaakt dat van Younite in redelijkheid niet gevorderd kan worden de betreffende deelnemer verder te laten deelnemen aan activiteiten, kan Younite besluiten tot uitsluiting van die deelnemer. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

 1. Verzekering deelnemer

10.1 Younite is niet gehouden enige verzekering, welke dan ook, ten behoeve van opdrachtgevers en/of deelnemers te sluiten.

10.2 Opdrachtgevers en deelnemers zijn verplicht bij deelname aan de activiteiten van Younite zelf te zorgen voor voldoende verzekeringen.

10.3 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het sluiten van een annulering en/of aanvullende verzekering indien daaraan behoefte bestaat.

11 – Intellectuele eigendom

11.1 Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht, beeld, audio en alle andere rechten van intellectuele eigendom tijdens de activiteiten en op alle in verband daarmee door of namens Younite uitgegeven folders en digitale informatie berusten uitsluitend bij Younite. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Younite of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij Younite. Alle van of namens Younite in het kader van de activiteiten verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is de deelnemer of opdrachtgever niet toegestaan de verkregen informatie / materiaal hier buiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Younite. De overeenkomst met de opdrachtgever strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom ten aanzien van de activiteiten en de in het kader daarvan door of namens Younite aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien deelnemer een audio- of video-opname van een activiteit koopt, is deze bedoeld voor het privé gebruik van de persoon die dit materiaal heeft aangeschaft. Het verspreiden, vermenigvuldigen of zonder toestemming vertonen van dit materiaal in groepen is niet toegestaan.

11.2 Tijdens de activiteiten kunnen foto’s, video’s en ander beeldmateriaal worden gemaakt. Younite heeft het recht om dat materiaal te gebruiken als promotiemateriaal.

 1. Gevonden voorwerpen

12.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een activiteit gedurende één week door Younite bewaard. Daarna is Younite gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan instellingen en/of weg te doen

12.2 Op verzoek van opdrachtgever/deelnemer gedaan binnen de in 12.1 genoemde termijn zal Younite de voorwerpen per post opsturen. Dat zal geschieden voor rekening van opdrachtgever.

 1. Geschillen en toepasselijk recht.

13.1 Op een met opdrachtgever gesloten overeenkomst is Italiaans recht van toepassing.

13.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen worden beslecht door de Italiaanse rechter.

Scroll naar boven